bosch logo

Värskendatud 6:54 / 16-juuli-2021

Robert Bosch SIA, elektritööriistade divisjon, Cashback kampaania
juuli 2021–august 2021


1. KAMPAANIA KORRALDAJA
Käesoleva kampaania eest vastutab Robert Bosch SIA, registrikood 40003111242, aadress: Mūkusalas iela 101, Riia LV-1004, Läti.

E-post: rblv@lv.bosch.com; powertools.promo.ee@lv.bosch.com

Telefon: +371 67802080 (edaspidi - Bosch)

2. KAMPAANIA SISU
2.1. Osaleja

2.1.1 Kõik osalejad peavad olema kas füüsilised isikud, kes on vähemalt 18-aastased, või juriidilised isikud. Käesolevas kampaanias ei või osaleda nii Boschi toodete turustajad, edasimüüjad ja rendileandjad kui ka Boschi töötajad. Samuti ei või oma klientide nimel osaleda kampaanias otseselt ega ka kaudselt turustajad, edasimüüjad, rendileandjad ja muud kauplejad.

2.2. Kampaaniatooted, geograafiline ulatus ja kestus

2.2.1 Käesolev kampaania kehtib ainult ostes osalevatelt Eesti jaemüüjatelt Boschi valitud kampaaniatooteid, kas kauplustest või veebipoest. Osalevate jaemüüjate nimekiri on aadressil https://boschpro.ee/. Kampaania hõlmab järgmisi tooteid: Bosch Professional 18V (sinine), Bosch Professional 12V (sinine) and Bosch Professional mõõteriist (sinine).

2.2.2 Kampaania kehtib kampaaniatoodete ostmisel vahemikus 1. juuli 2021 kuni 31. august 2021 („Kampaaniaperiood“).

 

2.2.3 Osalejad saavad sooduskoodi ainult tegelikult makstud kampaaniatoodete hinna kohta.

2.3 Kampaania sisu

2.3.1 Juhul kui osaleja ostab kampaaniatoodete ja registreerub veebisaidil https://boschpro.ee/, on tal õigus saada sooduskood väärtusega 25 eurot iga kulutatud 250 euro kohta vastavalt allolevale tabelile:

Kampaaniatoote ost (näide)

Ostuhind (koos käibemaksuga), minimaalselt eurodes

Sooduskoodi väärtus eurodes (koos käibemaksuga)

250

25

500

50

750

75

1 000

100

1 250

125

1 500

150

1 750

175

2 000

200

2 250

225

2 500

250

2 750

275

3 000

300


2.3.2 Kampaania ei kehti kampaaniatoodetele, mis tagastatakse (ja mis ei ole defektsed), ja osalejad, kes üritavad pakkumist tagastatud toodetega ära kasutada, ei saa sooduskoodi. Juhul kui Bosch on juba väljastanud sooduskoodi, võib Bosch selle tühistada. Kui Bosch saab sellisest pettusest teada, võib Bosch võtta asjassepuutuvate osalejate suhtes õiguslikke meetmeid.

3. Kuidas osaleda
3.1 Kampaanias osalemiseks peab osaleja ostma Kampaaniaperioodi jooksul kampaaniatoodete ja registreeruma veebis vastavalt allolevatele juhistele.

3.2 Pakkumise kasutamiseks peab osaleja järgima alltoodud samme:

(I) Osaleja peab külastama veebisaiti https://boschpro.ee/.

 

(II) Osaleja suunatakse edasi järgmisele leheküljele, kus osaleja peab klõpsama  sooduskoodi saamiseks vastava vormi lingil. Vormi töötleb meie partner Benamic Unlimited, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Iirimaa, kes korraldab käesoleva kampaania registreerumise ja sooduskoodi väljastamise.

 

(III) Osaleja peab registreeruma Benamic Unlimitedi vormi kaudu ning märkima ostetud kampaaniatoodete. Osaleja peab sisestama kehtiva toote E-NR koodi (mudeli numbri). Osaleja leiab E-NR koodi (mudeli numbri) tellimuse kinnituses / kviitungil ja tootel. Sooduskoodi töötlemiseks ja väljastamiseks tuleb igal juhul esitada kontaktandmed.


(III A) Kui osaleja on äriühing: Osalejal palutakse esitada oma andmed. Samuti peab osaleja skannima, üles laadima ja lisama kviitungi koopia või ostutellimuse kinnituse. Vastav kviitung või ostutellimuse kinnitus peab selgelt sisaldama E-NR koodi (mudeli numbrit) või tooted nime või koodi ning tooted hinda, ostukuupäeva ja kaupluse nime.

(III B) Kui osaleja on füüsiline isik: Osaleja peab skannima, üles laadima ja lisama kampaaniatoodete kviitungi koopia. Vastav kviitung peab selgelt sisaldama E-NR koodi (mudeli numbrit) või tooted nime või koodi ning tooted hinda, ostukuupäeva ja kaupluse nime.

(IV) Kui eelnev on tehtud, saadetakse osalejale e-kirjaga taotluse kättesaamise kinnitus. Kui osaleja ei ole saanud kättesaamist kinnitavat e-kirja 24 tunni jooksul pärast registreerimist, võib osaleja võtta ühendust Benamic Unlimitediga e-posti aadressil bosch@promotion-support.com

3.3 Kui osaleja taotlus on kätte saadud ja heaks kiidetud, saadab Benamic Unlimited e-postiga sooduskoodi, mille väärtus vastab punktis 2.3.1 märgitule. Tarbija saab kasutada allahindluskupongi ainult kampaanias osalevate edasimüüjate Eestis asuvas müügikohas, kust ost oli sooritatud ja ükskõik millise Bosch toote ostmise

3.4 Benamic Unlimited teeb kõik endast oleneva, et saata eespool mainitud sooduskoodi sisaldava e-kirja 7 päeva jooksul alates vastava täieliku ja nõuetekohase teate saamisest.

3.5 Benamic Unlimited ei töötle vorme, mis esitatakse pärast Kampaaniaperioodi lõppu või kui Benamic Unlimited, oma äranägemise järgi, leiab, et vorm on mittetäielik või loetamatu.

3.6 Käesolevad tingimused käsitlevad teenust, mille sisuks on pakkuda osalejale võimalust saada sooduskood, juhul kui osaleja on täielikult täitnud kõik eespool kirjeldatud sammud. Seetõttu ei kehti lepingust taganemise õigus käesolevate tingimuste suhtes ja osaleja on sellest täielikult teadlik ning nõustub sellega käesolevate tingimustega nõustudes.

4. MUUD TINGIMUSED
Bosch ja Benamic Unlimited jätavad endale õiguse kontrollida esitatud vormide tingimustele vastavust ja nõuda lisainformatsiooni ning asjakohaseid dokumente, kui see on õigusaktidest või käesolevatest tingimustest tulenevalt objektiivselt vajalik. Bosch ja Benamic Unlimited jätavad endale õiguse välistada registreeringud ja / või osalejad, kui on põhjendatud alus kahtlustada, et kampaaniat kuritarvitatakse mis tahes viisil.

5. Isikuandmete haldamine
5.1 Kampaania käigus kogutakse järgnevaid isikuandmeid: osaleja (või kui osaleja on äriühing, selle esindaja) ees- ja perekonnanimi, osaleja telefoninumber, e-post, linn, riik, ostukuupäev, ostusumma, kaupluse nimi. Vastutav töötleja on Bosch, kes vastutab isikuandmete kaitse õigusaktides sätestatud korras kõigi isikuandmete töötlemise eest, mille osaleja käesolevas kampaanias osalemiseks esitab. Bosch ja Benamic Unlimited (kui volitatud töötleja) töötlevad isikuandmeid vaid kampaania läbiviimiseks vajalikus mahus, sealhulgas teabe andmiseks kampaania korraldamises osalevatele kolmandatele isikutele.

Eespool nimetatud isikuandmeid võivad volitatud töötlejatena töödelda ka Boschi koostööpartnerid, kelle kauplustes osaleja saab sooduskoodi kasutada, juhul kui töötlemine on sooduskoodi kasutamise võimaldamiseks vajalik.

Bosch võib avaldada osaleja isikuandmeid, kui see on nõutav tulenevalt õigusaktidest või kohtuotsusest. Kui osaleja osaleb kampaanias, töötleme me osaleja andmeid, et võimaldada käesolevate tingimuste täitmist. Seetõttu on isikuandmete esitamine käesolevate tingimuste alusel lepingust tulenevalt kohustuslik. Osaleja isikuandmeid töödeldakse nii kaua, kuni see on kampaaniaga seotud eesmärkidel vajalik.

5.2 Osalejal on õigus teada, milliseid osaleja isikuandmeid ja kuidas me neid töötleme. Osalejal on ka õigus taotleda enda isikuandmete parandamist, mida me osaleja kohta töötleme, juhul kui isikuandmed ei ole õiged ja neid on vaja ajakohastada. Teatud juhtudel on osalejal ka õigus taotleda isikuandmete kustutamist, näiteks kui isikuandmed ei ole enam vajalikud eesmärgil, milleks neid koguti, või taotleda töötlemise piiramist. Osalejal on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele. Rohkem teavet oma õiguste kasutamise kohta leiate aadressilt https://www.bosch.ee/kasutustingimused/privaatsuspoliitika/?prevent-auto-open-privacy-settings=1

 

6. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS
Käesolevaid tingimusi ja kõiki vaidluseid, mis tekivad seoses nende tingimuste või käesoleva kampaaniaga, reguleeritakse ning tõlgendatakse kooskõlas Läti õigusega ja kuuluvad Läti kohtute ainupädevusse, juhul kui õigusaktidest ei tulene teisiti.

Kui te olete tarbija, on teil õigus esitada kaebus kohtuväliselt tarbijavaidluste komisjonile (https://komisjon.ee/et).

Juhul kui vastavalt käesolevatele tingimustele ei võimaldata tarbijale ligipääsu kampaanias osalemiseks, on tarbijal õigus kasutada tarbijakaitse õigusaktidega ette nähtud õiguskaitsevahendeid.